O projektu

Stavby v souvislostech jsou jedinečný vzdělávací projekt zaměřený na zdůraznění potřeby technického přístupu, dovedností a mezioborové spolupráce pro úspěšnou kvalitní realizaci (nejenom) zahraniční rozvojové pomoci. Dále usilujeme o vyvolání zájmu o rozvojové a humanitární projekty obecně a motivování studentů středních a základních škol do zapojení do této pomoci. Projekt přispívá i k tomu, že si žáci a studenti uvědomí a rozmanitost různých kultur a sociálních prostředí a rozvinou tak svůj lidský potenciál, naučí se vnímat dopady globalizačních procesů a budou hledat konstruktivní přístupy v rámci rozvojové a humanitární pomoci. 

Středním školám nabízíme interaktivní přednášku Stavby v souvislostech, která studenty uvede do problematiky rozvojových a humanitárních projektů a seznámí je s důležitostí technických oborů v rozvojových projektech. Přednášejícími jsou odborníci z ČVUT. Přednáška je vhodná pro všechny typy středních škol, od učilišť po gymnázia: Přednášející jsou schopni obsah přizpůsobit konkrétní skupině žáků. Na tuto přednášku navazuje metodika, kde jsou popsány jednotlivé aktivity, kterými může pedagog na přednášku navázat a téma dále rozvinout. Přednášku spolu s aktivitami z metodiky Stavby v souvislostech lze zahrnout do několika vzdělávacích oblastí v rámci RVP na gymnáziích je to například Člověk a příroda, Geografie, Člověk a společnost a Občanský a společenskovědní základ a nebo na učilištích Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Odborné vzdělávání. Vše může být součástí průřezových témat, která se liší podle typu školy, jako například Environmentální a Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a nebo Člověk a životní prostředí a Občan v demokratické společnosti. Z metodiky lze vybrat jednotlivé aktivity, tak aby vyhovovaly konkrétní skupině studentů a úrovni znalostí a dovedností žáků. V metodice jsou uvedeny aktivity, které rozvíjejí teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. 

Projekt byl podpořen dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.