Přednáška

Stavby v souvislostech jsou přednášky pro studenty všech typů středních škol a žáky 7. až 9. tříd základních škol, které zvyšují povědomí o mezinárodních humanitárních a rozvojových projektech a o důležitosti technických oborů při jejich realizaci.  Studenti získají přehled o cílech udržitelného rozvoje vydaných OSN a o situaci v různých částech světa a o důležitosti technických oborů v rozvojových projektech. Cílem je také, aby si žáci uvědomili a pochopili rozmanitost různých kultur a sociálních prostředí a rozvíjeli svůj lidský potenciál, vnímali dopady globalizačních procesů a hledali konstruktivní přístup v rámci rozvojové a humanitární pomoci a byli motivováni se do budoucna do realizace této pomoci zapojit. 

Přednášku Stavby v souvislostech lze zahrnout do vzdělávacích oblastí v rámci RVP Člověk a příroda, Geografie, Člověk a společnost a Občanský a společenskovědní základ. Může být i součástí průřezových témat Environmentální a Multikulturní výchova a v neposlední řadě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech nebo v případě odborných škol: Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Odborné vzdělávání, stejně tak do průřezových témat například Člověk a životní prostředí a Občan v demokratické společnosti. 

Na přednášku navazují metodické materiály, které je možné využít v navazujících hodinách.

Forma výuky: kontaktně nebo online

Délka přednášky: 45-90 min (podle dohody)

Místo konání: na školách, online nebo na Stavební fakultě ČVUT (kampus Praha Dejvice)

Cena: na vyžádání (podle velikosti skupiny a místa konání)