10) Co můžu udělat já?

Úvod:
Aby se dařilo cíle udržitelného rozvoje naplnit, je nutná spolupráce, partnerství a zapojení všech, kteří se na jejich naplňování podílejí, a kteří jsou jejich součástí, jak na úrovni států, mezinárodních organizací, tak na úroni komunit, podnikatelských subjektů a jednotlivých občanů.

Cíle:
Studenti si uvědomí jak udržitelně regulovat výrobu a produkci
Uvědomění si globálních souvislostí
Nalezení východisek pro řešení
Reflexe vlastního jednání i jednání druhých lidí

Pomůcky/podklady:
Tužka, papír
Mapa, internet

Popis aktivity:
1) Studenti si vyberou jednu věc, kterou mají s sebou ve škole (oblečení, předmět, ovoce) a zapíší, co o věci vědí, odkud pochází a z čeho byla vyrobena, jak se dostala až k nim. Poté samostatná práce: vyhledávání na internetu o původu jednotlivých surovin, z kterých je vybraná věc vyrobená a nebo u ovoce, kde bylo vypěstováno a za jakých podmínek (bavlna, dřevo, tropické ovoce, koltan v mobilu…atd.), o situaci na trhu práce v daných zemích, kde byla věc vyrobena, vyprodukována. Závěr: Diskuze o tom, co studenti zjistili, co věděli již předtím, co nevíme o věcech, které vlastníme, a proč nikdy nezjistíme některé informace a zda by některé negativní informace z produkce ovlivnili náš výběr. Diskuze: Jak můžeme oblečení a věci recyklovat? Jak zajistit lepší podmínky při pěstování určitých druhů plodin, nebo při získávání důležitých surovin?
2) Formy zapojení – brainstorming – co je pro mne přijatelné a proč, co mohu konkrétně já udělat pro naplnění cílů udržitelného rozvoje, snížení spotřeby a ochranu životního prostředí? Každý student si vybere jednu možnost, kterou před tím společně vymýšleli, jak on sám by se chtěl zapojit a za 2 měsíce zhodnotí, jak se mu to podařilo, co pro to udělal a jak to bylo nebo nebylo náročné (dobrovolnictví, podpora neziskových organizací, snížení spotřeby vody, snížení produkce plastů a odpadů, vzdělání, využívání obnovitelných zdrojů, recyklace, vznik různých aktivit v komunitě nebo škole,….)
3) Rozdělíme studenty do 4 skupin – každá skupina bude zastávat obyvatele jedné lokality ze 4 lokalit (velké město, malé město, vesnice a samosta -studenti napíší výhody a nevýhody života v těchto lokalitách, včetně možností infrastruktury a po té sdělí výsledky ostatním – probíhá diskuze, jak lze v těchto lokalitách snížit spotřebu a zlepšit podmínky života.

Autor úlohy: Sylva Červenková