2) Najdi kontext-rozdíl mezi rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí

( 5 – 10) minut

Úvod: Lidé si často navzájem pomáhají a to v dobách klidu, tak i v krizových situacích, jako jsou válečné konflikty nebo přírodní katastrofy. Pomoc může mít i politický význam. Pokud se podíváme na organizované formy pomoci, do kterých je zapojeno velké množství subjektů jako jsou neziskové organizace, vládní agentury apod., jedná se obvykle humanitární pomoc nebo rozvojovou spolupráci. Humanitární pomocí se označuje bezprostřední, krátkodobá pomoc, která lidem zasaženým humanitární krizí (přírodní katastrofa, pandemie, válečný konflikt apod.) pomůže uspokojit jejich základní životní potřeby. Rozvojová spolupráce se soustředí na zlepšení kvality života a udržitelnost, a to nejen v ekonomické, ale také sociální, ekologické a politické oblasti.

Cíle: Žáci pochopí rozdíl mezi rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Pomůcky/podklady: Text níže, tužka.

……………………………. při mimořádných událostech je krátkodobá. Operace obvykle trvají několik měsíců.
V době ukončení poskytování …………………………… by postižené osoby, měly mít situaci pod kontrolou.
Cílem …………………………… není jen vrátit život zasažených lidí do stavu, v jakém byl před krizí. Je nutné brát v potaz možná budoucí rizika a snažit se jim předcházet.
Na …………………………… poskytovanou v rozvojových zemích navazuje ……………………………V případě
komplexních dlouhodobých krizí se humanitární pomoc a rozvojová spolupráce prolíná.
……………………………. zdůrazňuje aktivní roli příjemců pomoci, kdy nejsou jen pasivními příjemci, ale vstupují do projektů jako partneři.
Cílem …………………………… je zlepšení podmínek, ve kterých lidé žijí, a to nejen v ekonomické, ale také sociální a politické oblasti.
Obsahem …………………………… je například boj s bezprostřední chudobou, vzdělávání, zlepšení zdravotnického systému, rozvoj infrastruktury nebo ochrana životního prostředí.

Popis aktivity:

1) Nechte žáky vyplňovat chybějící slova v textu níže a z kontextu poznat, kdy se věta týká rozvojové spolupráce a kdy humanitární pomoci.

2) Sdílejte společné řešení a zdůrazněte hlavní rozdíly mezi rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Varianty:

Nabídněte žákům přesné definice rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. viz. https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/category/?download=100

Autor úlohy: Radim Špilka